خانه علم و تکنولوژی اپل به خاطر سقوط یک هواپیمای مصری مقصر شناخته شد