خانه علم و تکنولوژی با معده خالی به هنگام صبحانه قهوه نخورید!