خانه مد و فشنزنانه بورژوآ برند فرانسوی لوازم آرایش به تهران آمد.