خانه شادونهگوناگون روستای از هند، تمیزترین روستای آسیا