خانه شادونهگوناگون عجیب‌ترین دیدنی‌های ایران،‌دودکش های جن