خانه شادونهگوناگون ۲۵ اردیبهشت، روز بزرگداشت «فردوسی»